ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
 
สรุปเรื่อง  
 
                     เนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”  จึงขอรายงานรายละเอียดเบื้องต้นต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................