ระเบียบวาระที่   ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๓    ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓(๑๓๕)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ตามคำแนะนำของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และตามพระบรมราโชบายนั้น  สำนักงาน ทปอ.มรภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และจัดทำโครงการประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อแนะนำให้ดำเนินการจัดทำร่างดังกล่าว เรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้น สำนักงาน ทปอ.มรภ. ได้ประชุมสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนำประชุมหารือกับคณะทำงานองคมนตรีจนเสร็จสิ้น ได้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย