ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔  กันยายน  ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น
                    ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................