ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ และเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จึงขอรายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ และเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................