ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่ ๒๕๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ นั้น (๑.๒) โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการดังนี้
  1. ให้ทุกคณะส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้าน : ซึ่งทุกคณะได้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบมายัง สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เรียบร้อยแล้ว
  2. ให้จัดทำ Line Group : สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  3. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้านจัดทำ Operation Plan : โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้มอบหมายให้ทุกคณะจัดทำ Operation Plan ตามพื้นที่ที่ทุกคณะรับผิดชอบ และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
                    ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ดำเนินการรวบรวม กนผ.๐๑ และ กนผ.๐๒ จากทุกคณะ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ จากรักษาราชการแทนอธิการบดี และในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้เชิญพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอคลองหลวง และพัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกันต่อไป
                    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จังหวัดปทุมธานี
    - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จังหวัดสระแก้ว
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................