ระเบียบวาระที่   ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๕    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง  
 
                    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอรายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  ดังนี้
                    ๑.  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
                         คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะในเรื่อง ๑. การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ๒. การพัฒนากิจการนักศึกษา ๓. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ ๔. การจัดซื้อจัดจ้างและกรบริหารงานพัสดุ ระหว่างวันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.)
                    ๒.  ผลการตรวจงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
                         คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยเจ้าหน้าที่ สตง. ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องของคณะ ในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทะเบียนรับเข้า-จ่ายวัสดุ บัญชีพัสดุคงเหลือบัญชีครุภัณฑ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปี
                    ๓.  การถวายเทียนพรรษาและทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
                         เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเทียนพรรษาพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ไม้กวาด ผ้าถูพื้น น้ำยาถูพื้น หลอดไฟ พร้อมทั้งเงินทำบุญ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ไปถวายที่วัดธรรมนาวา และร่วมทำบุญเข้าพรรษากับสำนักศิลปวัฒนธรรม ถวายเงินทำบุญแก่วัดปัญญานันทาราม เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๐๐ บาท
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย