ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการดังนี้  
                    ๑. กิจกรรม ส่งมอบงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ส่งมอบงานให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา  วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
                    ๒. กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร และการทบทวนแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
                    ๓. กิจกรรม ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน EdPex ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
                    ๔. กิจกรรม การทดสอบ โครงการ ICDL Digital Challenge 2023 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเข้าร่วมโครงการทดสอบระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
                    ๕. กิจกรรม Back to school เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสำนัก เช่นการสมัครสมาชิก การเรียนรู้การเข้าใช้งาน และบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................