ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  ค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้องจ่ายให้กับธนาคาร
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ขอชี้แจงเรื่อง ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท ที่นักศึกษาชำระให้กับธนาคารเป็นค่าธรรมเนียมตลอด ๔ ปี ซึ่งการจัดเก็บดังกล่าว เป็นการทำข้อตกลงระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัย จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................