ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”
 
สรุปเรื่อง  
 
                     เนื่องด้วยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ได้มีแผนจัดโครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายด้วยกัน ๓ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มสายวิชาการ  ๒. กลุ่มสายสนับสนุน  ๓. กลุ่มสายวิชาการและสายสนับสนุน (รุ่นพิเศษ) จึงขอนำเสนอรายละเอียดของโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................