ระเบียบวาระที่   ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๖    ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย