ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  การประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
 
สรุปเรื่อง  
 
                     เนื่องด้วย วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการเปิดคลินิกฯ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ภายใต้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ให้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากร ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์รับบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป และวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมรับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ นั้น
                    เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเสนอรายละเอียดการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ในการรับบริการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................