ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  รายงานหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับติดตามผล การดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือต้องปรับปรุงไม่เกิน ๕ ปี เพื่อใช้งานในปีที่ ๖ และแล้วเสร็จได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หลักสูตร นั้น
                    ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอรายงานหลักสูตรที่ต้องมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................