ระเบียบวาระที่   ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๘    รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๙๐,๕๓๙,๘๕๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ จากการประมาณการรายได้ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย