ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๘  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้กับศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
 
สรุปเรื่อง  
 
                   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้กับศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
        กระบวนการพัฒนา  :  Action Research ประกอบด้วย
                                             - Plan
                                             - Action
                                             - Observation
                                             - Reaction
                    ผลการดำเนินงาน   - ติดตั้งและจัดทำศูนย์ปฏิบัติ การวิจัยและนวัตกรรม ๑ ศูนย์ ประกอบด้วย มุมนวัตกรรมต้นแบบมุมวิจัย มุมปรึกษา มุมสืบค้น มุมตัวอย่างนวัตกรรมผู้เรียน
                                             - จัดทำเว็ปไซต์
                                             - ศูนย์ให้บริการหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น ๓ ครั้ง
                                             - ผู้รับบริการ ๔๐๐ คน
                                             - สถานศึกษา ๕๐ โรงเรียน
                                             - นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
                                             - การโค้ชแบบพาทำและศึกษาจากต้นแบบนวัตกรรมส่งผลให้ครูพัฒนานวัตกรรมได้อย่างก้าวกระโดด
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................