ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๔๓๖,๖๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยสามสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น งานศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓ จากการประมาณการรายได้  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................