ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑  ระบบบริหารอาจารย์นักพัฒนา
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับอาจารย์นักพัฒนาเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ โดยมีอัตราการเข้า – ออก ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖ เป็นจำนวน  ๓๑ ราย คงอยู่ ๒๐ ราย และอัตราลาออก ๑๑ ราย นั้น
                        บัดนี้มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ต้องการปรับสถานของอาจารย์นักพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบบริหารจัดการอาจารย์นักพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์นักพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้แนวทางการบริหารจัดการต่อไป
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................