ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑  การรายงานผลโครงการในระบบ eMENSCR ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำระบบ eMENSCR ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
                    ในการนี้ กองนโยบายและแผนจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานหลักที่เป็นผู้รายงานผลโครงการหลักร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อกรอกเข้าสู่ระบบ eMENSCR แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูล จึงส่งผลกระทบ ทำให้ดำเนินการไม่ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงขอนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................