ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   รายงานผลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด
                        ในการนี้ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับการประเมิน โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนดไว้ และได้ดำเนินการประเมินผล และประกาศผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการตามขั้นตอนในปีงบประมาณถัดไป
 
เอกสารเพิ่มเติม
- (ร่าง) รายงานผลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖
     ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
     ๓. มติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................