ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   มติที่ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร
 
สรุปเรื่อง                                           
                         
                           ๑ .  ขอให้ปรับปรุงระบบ Interface  และการรักษาราชการแทนคณบดี ในระบบ e-saraban
                           ๒.  ในการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงพร้อมแนวปฏิบัติ และคู่มือการ ประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน
                           ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายการปิดหลักสูตร และให้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรระยะสั้นที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับทุกคณะ
                           เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................