ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓   รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
 
สรุปเรื่อง  
                                 
                         ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 ระดับมหาวิทยาลัย และได้เสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาไปแล้วนั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2 จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................