ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔   พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                 
                         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................