ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๕   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 
สรุปเรื่อง  
                                 
                         ด้วย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เสนอคณะทำงานท่านองคมนตรี ดร.นงรัตน์ อิสโร ที่สำนักงาน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอต่อประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                        บัดนี้ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รายงานมายังกองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว จึงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................