ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๘  (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     สำนักงานอธิการบดี ขอกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี จึงขอเสนอ (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................