ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                           สำนักงานอธิการบดี ขอกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  สำนักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอ  (ร่าง)  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................