ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓  (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE Conference, CITSM)
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย SITKOM BALI ประเทศอินโดนีเซีย และทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE Conference, CITSM) ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE Conference, CITSM) ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
    -ป้ายประชาสัมพันธ์การประชุม
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................