ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๔   (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคมระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง นั้น
                        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
     - กฎกระทรวงการจัดการสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
     - ปฏิทินการดำเนินการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดการสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................