ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการส่งเสริมนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และได้กำหนดจะตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลตามหมวดที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมทั้งผลลัพธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการ EdPEx ในแต่ละหมวดเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อใช้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................