ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒   (ร่าง) หลักสูตร Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอ (ร่าง) หลักสูตร Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติหลักสูตรดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และ-เทคโนโลยี จึงมีความต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง โดยสามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................