ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการชุมชนเข้มแข็ง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เสนอ  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรการจัดการชุมชนเข้มแข็ง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติหลักสูตรดังกล่าว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงมีความต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกรชุมชนและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  เกิดการปรับใช้ทักษะการวิจัยในการทำงานพัฒนาเชิงพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจในระดับฐานราก
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายละเอียด (ร่าง) หลักสูตรการจัดการชุมชนเข้มแข็ง
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................