ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบสวนสไตล์มินิมอล (Minimal Garden Design) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบสวนสไตล์มินิมอล (Minimal Garden Design) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงมีความต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ Upskill ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบสวนสไตล์มินิมอล การเลือกใช้วัสดุและพืชพรรณในการออกแบบและการสร้างแบบแปลน ที่สามารถนำไปจัดสวนสไตล์มินิมอลได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปต่อยอดอาชีพและธุรกิจส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
-รายละเอียด (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบสวนสไตล์มินิมอล
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................