ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔   (ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการหักเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมหาวิทยาลัยจ่ายสมทบ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เป็นต้นมา  ซึ่งจากการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พบว่า  มีบุคลากรที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่ได้ลาออกจากงาน  ซึ่งผิดวัตถุประสงค์จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อเป็นสวัสดิการ  และหลักประกันแก่ลูกจ้าง  หรือพนักงานเมื่อออกจากงาน  ทุพพลภาพ  ปลดเกษียณ  ถึงแก่กรรม
                    ในการนี้  คณะกรรมการกองทุน  จึงได้ดำเนินการแก้ไขเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................