ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑๐   (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                       ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้หน่วยงาน ทบทวน และจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และ จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น
                       บัดนี้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
 
ลำดับ
หน่วยงาน
แผนปฏิบัติการฯ ปี ๖๕
แผนกลยุทธ์ ฯ ปี ๖๕-๖๙
 คณะครุศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
 
 
๑๐
 บัณฑิตวิทยาลัย
๑๑
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
๑๒
 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
๑๓
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๕
 สำนักงานอธิการบดี
๑๖
 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
 
 
๑๘
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................