ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         กองนโยบายและแผน  ได้จัดทำ (ร่าง)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และ (ร่าง)  กรอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วนั้น  คณะ  สำนัก  และสถาบัน  จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ.  ๒๕๖๐- ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง  และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ  (ร่าง)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง ร่างแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                        ในการนี้  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  จึงขอเสนอ  แผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐- ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง  และ  แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตามเอกสารแนบ  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานฯ ดังกล่าว
 
ลำดับ หน่วยงาน     แผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๓  แผนกลยุทธ์ ฯ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
 คณะครุศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว   
๑๐  บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๑  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๒  งานวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๓  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
๑๔  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕  สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๖  สำนักงานอธิการบดี
๑๗  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................