ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๔  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ๒ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ นั้น จากการประชุมดังกล่าวได้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุมและได้จัดทำเป็นร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งได้ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
-รายละเอียด (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................