ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๔  (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         สำนักงานอธิการบดี ขอกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๖ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  สำนักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอ  (ร่าง)  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................