ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๕  (ร่าง)  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา ประจำปี ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์  สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในการนี้เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอเสนอ  (ร่าง)  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา ประจำปี ๒๕๖๖  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................