ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   (ร่าง)  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนั้น
                         ในการนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................