ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  o๙.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖o
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
                            ๔.๒    คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
                            ๔.๓    ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
                            ๔.๔    รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
                            ๔.๕    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐
                            ๔.๖    ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                            ๔.๗    รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
                            ๔.๘    รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ