ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑o เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                                ๑.๑     ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๑ และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖
                                   
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
                  
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง
                              -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                               ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
                               ๔.๒   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
                               ๔.๓   รายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                               ๔.๔   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
                               ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                               ๕.๑   จัดทำประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
                               ๕.๒   รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ