ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑o พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                                   
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
                  
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง
                                 -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑     
                                ๔.๒   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้ง เรื่องข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการ
                                ๔.๓   รายละเอียดจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ ๒ (โควตา) ของผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                                ๔.๔   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ”
                                ๔.๕   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
                                ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                                                             
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                ๕.๑   ร่าง กรอบแผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง แผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                ๕.๒   มติที่ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
                                ๕.๓   เสนอขออนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ