ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                                 ๑.๑   ข้อสอบถามกรณีการเซ็นชื่อปฏิบัติงานย้อนหลัง        
                                   
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
                  
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง
                                -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
                                ๔.๒   กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
                                ๔.๓   โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
                                ๔.๔   รายงานผลการประชุมกับคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
                                ๔.๕   รายละเอียดจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
                                ๔.๖   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
                                ๔.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                                ๔.๘   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                                                                             
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                ๕.๑   รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
                                ๕.๒   คณะวิทยาการจัดการขอความอนุเคราะห์ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน และขอคืนเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๐
                                ๕.๓   มติที่ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ