ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                           
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
    
                      
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
-
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
                            ๔.๒   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
                            ๔.๓   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                            ๔.๕   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
                            ๔.๖   กิจกรรมรณรงค์การรับน้องใหม่ตามหลักจริยธรรมและการรณรงค์ปลอดเหล้าในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
                           
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑   การเสนอผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
                            ๕.๒   งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                            ๕.๓   การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานภายใน
                            ๕.๔   การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
                            ๕.๕   การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                            ๕.๖   การกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงาน / ผู้รายงาน / ผู้กำกับติดตาม ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
                            ๕.๗   ระบบ eMENSCR ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ