ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
                           ๔.๒   รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                           ๔.๓   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                           ๔.๔   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                           ๔.๕   (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
                           ๔.๖   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                           ๔.๗   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
                           ๔.๘   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
                           ๔.๙   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
                           
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
                           ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับติดตามมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๓ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
                           ๕.๓   (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
                           ๕.๔   ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๑ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
                           ๕.๕   การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                           ๕.๖   กำหนดพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
                           ๕.๗   (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                           ๕.๘   การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
        
           
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ