ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๑o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖o
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
                            ๔.๒    รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
                            ๔.๓    จำนวนนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
                            ๔.๔    รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
                            ๔.๕    รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑    ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                            ๕.๒    งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                            ๕.๓    ประมาณการรายรับ-รายจ่าย โรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                            ๕.๔    ประมาณการรายรับ-รายจ่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑                             
                            ๕.๕    รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
                            ๕.๖    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ