ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
                           ๔.๒   รายงานผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
                           ๔.๓   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                           ๔.๔   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๒
                           ๔.๕   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
                           ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                           
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         
           
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ