ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
                           ๔.๒   รายงานการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                           ๔.๓   รายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                           ๔.๔   รายงานจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                           ๔.๕   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                           ๔.๖   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒
                           ๔.๗   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
                           ๔.๘   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
                           ๔.๙   รายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
                           ๕.๒   (ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                           ๕.๓   (ร่าง) อัตราค่าจ้างและสวัสดิการอาจารย์ชาวต่างประเทศ
                           ๕.๔   การดำเนินงานอาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ
                           ๕.๕   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ