ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒ 
                       ๔.๒   แนวปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ  ของสภามหาวิทยาลัย 
                       ๔.๓   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐                           
                       ๔.๔   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๕   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒
                       ๔.๗    การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานราชพิธีบรมราชภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   การเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                           
                       ๕.๒   (ร่าง) กรอบแผนกลยุทธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง         
                       ๕.๓   ประมาณการรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓
                      ๕.๔    (ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ