ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑o พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒ 
                       ๔.๒   รายงานการดำเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                       ๔.๓   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๔   ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑                           
                       ๔.๕   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๖   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒
                       ๔.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   (ร่าง)  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒                           
                       ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒      
                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ