ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                        ๑.๑    กำหนดการโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒ 
                       ๔.๒   กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                       ๔.๓   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๔   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๕   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
                       ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
                       
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                           
                       ๕.๒   แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
                       ๕.๓   รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
                       ๕.๔   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒    
                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ