ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                        
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒ 
                       ๔.๒   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
                       ๔.๓   ผลการเจรจาเบื้องต้นในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย                           
                       ๔.๔   รายงานจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                           
                       ๔.๕   พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                       ๔.๖   การจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู
                       ๔.๗   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒
                       ๔.๘   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒
                       ๔.๙   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒      
                       
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒                           
                       ๕.๒   รายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
                           
                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ